شورای تخصصی نشر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، در بیست و هفتمین نشست خود با صدور مجوز انتشار نشریه علمی- تخصصی در حوزۀ علوم تجربی با عنوان  «پژوهش در آموزش علوم تجربی» به شمارۀ 50000/9121/600/د و تاریخ 1399/7/7 به مرکزیت استان خراسان رضوی موافقت کرد و دانشگاه فرهنگیان استان خراسان پس از کسب این مجوز و معرفی مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه،  مقدمات نشر اولین شمارۀ آن را در دستورکار خود قرار داد. این نشریه، نخستین نشریه دانشگاهی در زمینه مطالعات بنیادین حوزۀ آموزش علوم تجربی در ایران است که بهدنبال تصویب رشته آموزش علوم تجربی توسط شورای برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و جذب دانشجو معلمان متقاضی تحصیل در این رشته،  مجوز فعالیت گرفته است. رشته آموزش علوم تجربی پس از سالها تلاش دستاندرکاران‌ و‌ استادان علاقهمند برای اولین بار در کشور فقط در دانشگاه فرهنگیان، تأسیس و از طریق‌کنکور سراسری سال 1399 اقدام به جذب دانشجو معلمان علاقهمند به این‌ رشته نموده است. نشریه پژوهش در آموزش علوم تجربی میتواند بهعنوان یکی از مهمترین منابع در دسترس‌ استادان و دانشجویان‌ دانشگاه و همه علاقهمندان به فعالیت در این حوزه باشد‌که با هدف دریافت، تنظیم و نشر آثار اندیشمندان و متخصصان در حوزه آموزش علوم تجربی،  بنیانگذاری شده است.

محور‌های مقالات:

1- رویکردهای مبتنی بر سند تحول بنادین آموزش و پرورش درآموزش علوم تجربی

2- رویکردهای مبتنی بر تربیت معلم فکور در برنامه درسی علوم تجربی

3- جایگاه حوزه علوم تجربی در برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

4- عناصر، عرصه ها و ساحت‌ها‌ی تعلیم و تربیت و ارتباط آنها با آموزش علوم تجربی

5-  رویکردهای تلفیقی در آموزش علوم تجربی

6- الگوهای نوین تدریس در آموزش علوم تجربی

7- ارتباط پداگوژی با آموزش علوم تجربی

8- طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری در آموزش علوم تجربی

9- به‌کارگیری فناوری‌های نوین در آموزش علوم تجربی

10- ارزشیابی درآموزش علوم تجربی

11- نقش پژوهش‌های معلم محور در رشد حرفه‌ای معلمان علوم تجربی

12- برنامه‌های درسی مرتبط با آموزش علوم تجربی